Terms and conditions

תנאי שימוש באתר ICONZ

המשתמש באתר iconz.co (להלן:”האתר”) מצהיר ומאשר בזה את תנאי השימוש באתר כדלקמן, כתנאי להמשך השימוש: המשך השימוש:
האתר הינו בבעלות חברת אייקונז ביי מדיו בע”מ. (להלן “החברה”)
המשתמש מצהיר בזה כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל עליו כתנאי לשימוש באתר iconz  ולשירותים הניתנים באמצעות האתר וכן בכל מדיה ו/או אפליקציה ו/או מכשיר שעליו מופיע האתר.
השימוש באתר מעיד כי אתה מאשר תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
החברה שומרות על זכותה לעדכן את תנאי השימוש לפי שיקול דעתן, ועל כן על המשתמש להתעדכן בתנאים לפני כל שימוש באתר.
תכני האתר
שימוש בתכנים ובשירותים המופיעים באתר הינם על אחריות המשתמש. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר, ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו, אמינותו וחוקיותו.
הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתן של החברות לכך בכתב ומראש.
החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים באתר לא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר. נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת באתר או מי מספקיו. החברות לא יהיו אחראיות לכך שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים והחברות תהינה אחראיות לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
לינקים והפניות באתר-
באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות (Links) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. מובהר כי החברה אינה אחראית לאתרים אלו ולפעילות שתבצע כמשתמש באתרים אלו. הימצאותו של לינק מסוים באתר החברה אל אתר אחר, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים באתרים אחרים – תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברות לא תהא כל אחריות בקשר עם התקשרות כאמור.
בנוסף, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים של צדדים שלישיים, המקושרים מהאתר.
תכני משתמשים באתר-
המשתמש מצהיר בזה כי לא יפרסם באתר, גם לא במסגרת תגובות מכל סוג ו/או בפורומים המתפרסמים באתר – תכנים אסורים על פי חוק וביניהם פרסום לשון הרע, איומים, הסתה, פגיעה בפרטיות, פגיעה ברגשות הציבור.
החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתן מפרים את תנאי השימוש והן רשאיות למחוק תכנים כאלו בכל עת.
המשתמש מאשר בזאת כי הוא ישפה ויפצה את החברות בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגדן על ידי צד ג’ עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או בשל הפרת כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו.
עוד ידוע למשתמש, כי על ידי העברת תכנים מטעמך לאתר, לרבות תגובות ו/או פרסום בפורומים שבאתר, הנך מאשר בזה לחברות רישיון שימוש בתכנים אלו, ללא תשלום וללא הגבלת זמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתן.
קניין רוחני
מלוא זכויות הקניין הרוחני לרבות בסימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר- לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינו של החברות בלבד ו/או ספקי התוכן שלהן, וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר, להציג, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר בלא קבלת הסכמתן בכתב של החברות, או של אותם צדדים שלישיים שקשורים עם החברות.
החברות עושות כל מאמץ על מנת שלא לפגוע בזכויות יוצרים ולאתר בעלי זכויות ואולם במידה וגילית הפרת זכות יוצרים מכל זגו באתר, הינך מתבקש לפנות באופן מיידי לדוא”ל:hi@iconz.co
פרסומות ומידע מסחרי המופיע באתר
האחריות לתוכן הפרסומות המופיעות באתר היא של המפרסמים בלבד. לחברות אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומות באתר או למהימנותן.
רכישת מוצרים באתר-
משתמש שיבקש לרכוש מוצרים באתר, יסמן אותם כך שיתווספו לסל הקניות שלו באתר.
על המשתמש למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום. החברות לא יהיו אחראיות במקרה של שגיאות או כשלים בהזנת הפרטים ע”י המשתמש, והחברות שומרת על זכותן לבטל הזמנות במקרים שבהם יימסרו פרטים לא מדוייקים מצד המשתמש.
החברה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי, ובמקביל תישלח למשתמש שביצע רכישה חשבונית מס/ קבלה להלן “המזמין”.
לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, אם ניתן, תשלח למזמין הודעת דוא”ל, המודיעה למזמין על קליטת פרטי ההזמנה. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, תודיע החברה למזמין בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, והעסקה לא תבוצע.
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים ושירותים-
ביטול עסקה ושירות והחזרת מוצרים תיעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן – התשמ”א 1981, כפי שיתעדכן מעת לעת וכן בהתאם לתקנות שיוצאו על פיו (להלן : “החוק”).
ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי המזמין לחברות על פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצרים פסידים או אחרים לגביהם נקבע כי הינם מוחרגים מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם, לרבות מוצרי מזון.
מזמין שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, יהא רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המועד המאוחר ביניהם.
מזמין שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כפי שהם מוגדרים בחוק), שביצע הזמנה באמצעות האתר, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, לפי המאוחר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
ביקש מזמין שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור תהיינה החברות רשאיות לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כאמור בהוראות החוק.
הייתה למזמין זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברות באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:
בעל פה – באמצעות שירות המשתמשות של החברות, בטלפון: 03-7684333.
בדואר רשום לכתובת: ראול ולנברג 2, תל אביב.
בדוא”ל :   hi@iconz.co
בהודעת הביטול יש לציין את שם המזמין ואת מספר תעודת הזהות שלו. בעת מסירת הודעת ביטול בעל פה, כאמור לעיל, יציין המזמין את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן את מספר ההזמנה.
במקרה שבו המזמין קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר המזמין את המוצר למשרדי החברות בכתובת ראול ולנברג 2, תל אביב, ויצרף למשלוח את תעודת המשלוח אשר צורפה להזמנה שנמסרה לו ברכישה.
כל החזר כספי שיינתן על ידי החברות בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

הגבלת אחריות
החברה לא תישאה בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.
מדיניות הפרטיות של האתר, המתפרסמת באתר, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
יצירת קשר
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, וכן לצורך מסירת הודעה לגבי זכויות יוצרים, ניתן לפנות אל כתובת דוא”ל hi@iconz.co
החברה תעשה ככל שביכולתה לטפל בפניות שיישלחו אל דוא”ל זה לעיל מוקדם ככל האפשר. אם מצאת בתכנים הנמצאים באתר או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות תנאי השימוש הינך מתבקש להודיע לנו על כך.
תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
על תקנון זה וכן על הוראות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.